top of page
295899.jpg

ซีพีเอฟเพิ่มทุนเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน ประมาณ 38,715 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นหลัก

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 25 บาทต่อหุ้น จะช่วยทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทเข้มแข็งขึ้น โดยหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งจะนำมาใช้ในการชำระคืนเงินกู้ที่มีต้นทุนสูงของกิจการทั้งประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยถูกลง

ปัจจุบันนี้ บริษัทมีการดำเนินธุรกิจครอบคลุม 16 ประเทศทั่วโลก มีเป้าหมายการเติบโตของยอดขายประมาณ 8-10% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งการเติบโตของธุรกิจจะมาจากกิจการในต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากประเทศต่างๆ นั้นมีศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดและธุรกิจ โดยในอีก 5 ปีข้างหน้าคาดว่ายอดขายจากกิจการในต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 70% ของยอดขายรวม จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 64%

ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกวันนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการสรรสร้างนวัตกรรมให้มีคุณภาพสูงสุดและมีความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรพร้อมไปกับการตั้งอยู่บนพื้นฐานทางการเงินที่เข้มแข็ง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

24 views
bottom of page