top of page
327304.jpg

กบข.แจงผลงานปี 59...ใช้กลยุทธ์กระจายพอร์ต ผลตอบแทน 5.10% ชนะเงินเฟ้อ


กบข. เปิดผลการดำเนินงานปี 2559 มีสินทรัพย์สุทธิ 769,764 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิ 30,495 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนสุทธิ 5.10% สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง 3.97% เป็นผลจากการที่ กบข. ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนและกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี ยืนยันการบริหารเงินกองทุนของ กบข. เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ผลการกำเนินงานของ กบข. ณ สิ้นปี 2559 มีสินทรัพย์จำนวน 769,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 55,217 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.73% และผลประโยชน์สุทธิในปี 2559 จำนวน 30,495 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญที่ผลงานเติบโตนี้มาจากการปรับนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวเสริมว่า ในปี 2559 ภาวะการลงทุนมีความผันผวนตลอดทั้งปี กบข. จึงดำเนินการลงทุนด้วยความระมัดระวังภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพย์ที่หลายหลาย โดยเฉพาะการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นตามเพดานการลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้นสู่ ระดับ 30% โดย กบข. ยังสามารถบริหารเงินของสมาชิกให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของช่วงเวลาเดียวกัน

“เชื่อมั่นว่ากองทุนจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิกโดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินออมของสมาชิกหลังเกษียณ

เป้าหมายสำคัญของ กบข. คือการสร้างความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณให้กับสมาชิกทุกคน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กบข. สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่สมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ในระยะหลังที่ตลาดการเงินมีแนวโน้มจะให้ผลตอบแทนลดลงเรื่อยๆ โดยผลตอบแทน กบข. เฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 6.61% ต่อปี”

12 views
bottom of page