top of page

ฟังก์ชั่นใหม่หน้าจอเอทีเอ็ม


นายพิพัฒน์ อัสสมงคล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบริการธุรกรรมการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ แนะนำบริการฟังก์ชั่นใหม่เอาใจลูกค้าที่ชำระบิลค่าบริการ และเติมเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกที่จะแสดงรายการชำระบิลค่าบริการต่างๆ และเติมเงิน 3 รายการล่าสุดบนหน้าจอเอทีเอ็ม ฟังก์ชั่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าที่ชำระบิลค่าบริการ และเติมเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ให้สะดวก ง่าย และลดขั้นตอนในการใช้งาน ลูกค้าสามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

4 views
bottom of page