top of page

กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.50%..ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ


ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนขึ้น แม้ว่า ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะจากด้านต่างประเทศ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงและอาจต่ำกว่า กรอบเป้าหมายในบางช่วงจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก แต่มีทิศทางปรับสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนขึ้นจากการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวต่อเนื่องตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นบ้างตามรายได้เกษตรกรและ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีทิศทางดีขึ้น ส่าหรับการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ตามที่ประเมินไว้และการใช้จ่าย ของภาครัฐจะเป็นแรงขับเคลื่อนส่าคัญของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้ม ฟื้นตัวอย่างช้าๆ อย่างไรก็ดี แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผลของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ การปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน และ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มชะลอลงกว่าคาดจากราคาอาหารสดที่ปรับลดลงตามผลผลิตผักและผลไม้ ที่เพิ่มสูงขึ้นและผลของฐานสูงจากภาวะภัยแล้งในปีก่อน อีกทั้งแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีทิศทางทยอยปรับสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี และการคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะ ปานกลางของสาธารณชนยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ากลางของกรอบเป้าหมาย

ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่องในระบบ การเงินอยู่ในระดับสูง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่ำ ภาคธุรกิจยังสามารถระดมทุนได้เพิ่มขึ้นทั้งจาก สินเชื่อสถาบันการเงินและตลาดทุน ส่าหรับค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค

คณะกรรมการฯ เห็นว่าระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ สามารถรับมือกับความผันผวนของภาวะ เศรษฐกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศได้ดี แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุด อาทิ ความสามารถใน การช่าระหนี้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนปัญหาเรื่องความสามารถใน การแข่งขัน

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ในภาวะอัตรา ดอกเบี้ยที่ต่ำ มาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจน่าไปสู่การประเมินความเสี่ยงของตลาดที่ต่ำกว่าที่ควร (underpricing of risks)

มองไปข้างหน้า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้น แม้ว่ายังต้องเผชิญ ความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้านต่างประเทศ ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำ คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป และพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ

11 views
bottom of page