top of page
295899.jpg

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มโออาร์ 0.25% และเอ็มอาร์อาร์ 0.50%


ธนาคารกรุงเทพ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มโออาร์ลง 0.250% และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มอาร์อาร์ลง 0.500% เหลือ 7.125% ทั้งสองประเภท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ลง 0.250% เหลือ 7.125% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ลง 0.500% เหลือ 7.125% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งสองประเภทในครั้งนี้ นับเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเอ็มอี ในเรื่องการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

“ธนาคารกรุงเทพ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวม สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ” นายสุวรรณ กล่าว

268 views
bottom of page