เอสซีจี นำคณะสื่อมวลชนจากเมียนมา เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานปูนซีเมนต์และเหมืองต้นแบบ จ.สระบุรี


เอสซีจี โดย นายภิญโญ หาญศีลวัต กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด นำคณะสื่อมวลชนจากเมียนมา เยี่ยมชมการดำเนินงานของปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ.สระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานปูนซีเมนต์และเหมืองต้นแบบของเอสซีจี ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการอำนวยความสะดวกให้ขั้นตอนการดำเนินกิจการต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส พร้อมเสริมศักยภาพ ทั้งด้านองค์ความรู้ และการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry Level 5 เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ การรับฟังบรรยายจากผู้บริหาร พร้อมรับทราบความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี จากผู้แทนชุมชน และหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินกิจการ

บรรยากาศโรงงานปูนซิเมนต์

[บรรยากาศโรงงานปูนซิเมนต์]

รับฟังการบรรยายจากคุณภิญโญ หาญศีลวัต

[รับฟังการบรรยายจากคุณภิญโญ หาญศีลวัต]

บรรยากาศการทำเหมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

[บรรยากาศการทำเหมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

31 views0 comments

Recent Posts

See All

'อนันดา' เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน