top of page
327304.jpg

ปตท. เข็น PTTOR เข้าตลาดหุ้น


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการนำหุ้น PTTO เข้าจดทะเบียนซื้อขายบนกระดานหุ้น ว่าได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (PTT Oil and Retail Business Company Limited หรือ PTTOR) และรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering)

“หลังจากนี้ PTTOR จะเข้าสู่กระบวนการรับโอนกิจการก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้รับการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือ การ IPO และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เห็นชอบว่า การปรับโครงสร้างธุรกิจของ ปตท. ครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อระดับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศแล้ว”

สำหรับหุ้นสามัญ PTTOR ที่จะเสนอขาย เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังรายการ IPO โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1) การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของหุ้นสามัญของ PTTOR ที่เสนอขาย

2) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญของ PTTOR ที่เสนอขาย โดย ปตท. และ PTTOR จะวางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นของ PTTOR ในการ IPO จะสามารถกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ส่วนราคาเสนอขายยังมิได้มีการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน (Bookbuilding)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญในส่วน Preferential Share Offering จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป

“ปตท. มั่นใจว่าการปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO ครั้งนี้ จะช่วยสร้างความชัดเจนในโครงสร้างองค์กรของ ปตท. ซึ่ง PTTOR จะถูกจัดตั้งเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการในกลุ่ม ปตท. เพิ่มความคล่องตัวและศักยภาพการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วย SMEs ไทยขยายธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับ PTTOR อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยมากขึ้น

นอกจากนี้ การที่ ปตท. จะนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความชัดเจนและโปร่งใสในสายตาของสาธารณชนต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ PTTOR มากขึ้นตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ไม่ประสงค์ให้รัฐประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน”

180 views
bottom of page