ปตท. เข็น PTTOR เข้าตลาดหุ้น


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการนำหุ้น PTTO เข้าจดทะเบียนซื้อขายบนกระดานหุ้น ว่าได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (PTT Oil and Retail Business Company Limited หรือ PTTOR) และรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering)

“หลังจากนี้ PTTOR จะเข้าสู่กระบวนการรับโอนกิจการก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้รับการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือ การ IPO และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เห็นชอบว่า การปรับโครงสร้างธุรกิจของ ปตท. ครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อระดับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศแล้ว”

สำหรับหุ้นสามัญ PTTOR ที่จะเสนอขาย เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังรายการ IPO โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1) การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของหุ้นสามัญของ PTTOR ที่เสนอขาย

2) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญของ PTTOR ที่เสนอขาย โดย ปตท. และ PTTOR จะวางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นของ PTTOR ในการ IPO จะสามารถกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ส่วนราคาเสนอขายยังมิได้มีการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน (Bookbuilding)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญในส่วน Preferential Share Offering จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป

“ปตท. มั่นใจว่าการปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO ครั้งนี้ จะช่วยสร้างความชัดเจนในโครงสร้างองค์กรของ ปตท. ซึ่ง PTTOR จะถูกจัดตั้งเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการในกลุ่ม ปตท. เพิ่มความคล่องตัวและศักยภาพการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วย SMEs ไทยขยายธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับ PTTOR อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยมากขึ้น

นอกจากนี้ การที่ ปตท. จะนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความชัดเจนและโปร่งใสในสายตาของสาธารณชนต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ PTTOR มากขึ้นตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ไม่ประสงค์ให้รัฐประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน”

178 views0 comments

Recent Posts

See All

QTC เตรียมย้ายกระดาน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า มีมติให้ย้ายหลักทรัพย์ QTC จากตลาดหลักทรัพย์ mai ไปเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อเพิ่มความเชื่

IIG รายได้ปี 63 ทะลุ 550 ล้าน กำไรเพิ่ม 36% พร้อมจ่ายปันผล 0.15 บาท

“IIG” โชว์ผลงานสวนกระแสปี 63 รายได้ทะลุ 550 ล้าน กำไรเพิ่ม 36% เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น รวม 15 ล้านบาท คาดปี 64 โตต่อเนื่อง เล็งธุรกิจใหม่เพิ่มยอด นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริห

JWD ดันรายได้ปี 63 ทะลุ 3,900 ล้านบาท เติบโต 7.2% ท่ามกลาง COVID-19

JWD ดันรายได้ปี 63 ทะลุ 3,900 ล้านบาท เติบโต 7.2% ท่ามกลาง COVID-19 ชูศักยภาพบริการโลจิสติกส์ที่หลากหลายและขยายฐานธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น บมจ.

For advertising please call: 02-2534691