top of page
327304.jpg

ก.ล.ต.เข้มบอร์ด POLAR...แจงเหตุไม่จัดประชุมผู้ถือหุ้น


ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการบริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) ชี้แจงเป็นรายตัว ภายใน 15 วันว่าเหตุใดจึงไม่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับการร้องขอ รายละเอียดจำนวนกรรมการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติงานได้ และการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินย่านพหลโยธิน รวมทั้งการยกเลิกการลงทุนในบริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด (A day)

สืบเนื่องจาก POLAR เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ใน 4 ประเด็น ได้แก่

1) การไม่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่มีผู้ถือหุ้นร้องขอ เนื่องจากเห็นว่าหนังสือร้องขอดังกล่าวไม่ชอบตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการของบริษัทซึ่งยังคงมีประเด็นอยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3) การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินย่านพหลโยธินที่มีการวางเงินมัดจำไปแล้ว 350 ล้านบาท และยังไม่ได้จ่ายเงินมัดจำเพิ่มเติมอีก 100 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ

4) การวางเงินมัดจำเพื่อเข้าทำ due diligence ใน A day เป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท ต่อมา POLAR ยกเลิกการลงทุนใน A day

ก.ล.ต. เห็นว่าคำชี้แจงของ POLAR ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นยังไม่ชัดเจน ประกอบกับปัจจุบัน POLAR ยังไม่สามารถส่งงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้หุ้นของบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของ POLAR และการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

“ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ให้คณะกรรมการ POLAR ชี้แจงเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้เปิดเผยคำชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 28 เมษายน 2560”

8 views
bottom of page