top of page

ก.ล.ต. แจง 13 บริษัท - เลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ตามที่ปรากฏข่าวราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า มีประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ของบริษัท 13 แห่ง นั้น ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า ทั้ง 13 บริษัทยังคงมี PVD อยู่ การประกาศเลิก PVD ดังกล่าว เป็นการเลิกเพื่อโอนย้ายจากกองทุนนายจ้างเดียวที่มีนโยบายการลงทุนเพียงนโยบายเดียว (single fund) ไปยังกองทุนใหม่ที่ร่วมกันหลายนายจ้างที่มีหลายนโยบายการลงทุน (master pooled fund)

การดำเนินการดังกล่าวเป็นความประสงค์ของบริษัทนายจ้างที่ต้องการให้ลูกจ้างของตน (สมาชิกPVD) มีทางเลือกในการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณเพิ่มมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการกองทุน

นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การออกประกาศเลิกกองทุนเป็นขั้นตอนปกติของ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ โดย ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะรวบรวมเรื่องการขอเลิกกองที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และออกประกาศในคราวเดียวกัน สำหรับการเลิกกองแบบ single fund เพื่อย้ายไปสู่ master pooled fund มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ก.ล.ต. เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะสะท้อนการตื่นตัวของนายจ้างและสมาชิก PVD ในการมีทางเลือกการออมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างในวัยเกษียณ

ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ กองทุนบำนาญภาคสมัครใจที่มีเป้าหมายการออมระยะยาว เพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันตั้งขึ้น โดยเงินออมจะมาจากส่วนของทั้งลูกจ้างและนายจ้าง และเงินออมจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี

ข้อมูลสถิติ ปี 2559 เทียบกับ ปี 2558 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ PVD มีมูลค่า 973,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จำนวนนายจ้าง 16,405 ราย เพิ่มขึ้น 6% จำนวนลูกจ้าง 2,905,800 คน เพิ่มขึ้น 4.5% จำนวนกองทุนรวม 401 กอง ลดลง 13 กอง เนื่องจากโอนย้ายไป master pooled fund

1 view
bottom of page