top of page
312345.jpg

กระชับความสัมพันธ์เมียนมา


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางกับคณะรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และกลุ่มนักธุรกิจไทยเยือนเมียนมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เมียนมา โดย EXIM BANK พร้อมสนับสนุนให้ไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับเมียนมาตามนโยบายรัฐบาล ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา เมื่อเร็วๆ นี้

0 views
bottom of page