1661940531161.jpg

ไทยออยล์ ผู้นำความยั่งยืน...คว้า “Gold Class” 4 ปีซ้อน


ไทยออยล์ ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI เป็นผู้นำระดับ Gold Class ด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2017

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) กล่าวว่า

ไทยออยล์ เป็น 1 ใน บริษัทขนาดใหญ่ของโลกกว่า 3,420 แห่ง ที่ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนโดย RobecoSAM โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 60 อุตสาหกรรม โดย Gold Class ถือเป็นระดับสูงสุด กล่าวคือเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการความยั่งยืน อันเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการสร้างโอกาสต่อธุรกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ในปีนี้ RobecoSAM มีมุมมองต่ออุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการเปลี่ยนน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้ต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และกฎระเบียบต่างๆในการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวัง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการกลั่น การควบคุมต้นทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดสายโซ่อุปทาน โดยมีบุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการสร้างความสำเร็จขององค์กร ทั้งหมดนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญในการประเมินครั้งนี้ ซึ่งไทยออยล์ได้รับการประเมินเป็นอันดับหนึ่งในทุกมิติความยั่งยืนที่ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

นายอธิคมกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทกำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกำหนดดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นความสมดุลทั้ง 3 ด้านคือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมมาโดยตลอด

ทั้งนี้ไทยออยล์เป็น 1 ใน 4 บริษัท ( 4 อุตสาหกรรม) ที่ RobecoSAM จัดอันดับให้เป็นผู้นำระดับ Gold Class ของอุตสาหกรรมนั้นๆ ( RobecoSAM Sustainability Award Gold Class 2017) ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มนักลงทุนในความสามารถของบริษัทไทยในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว”

0 views