1657524024341.jpg

สุดยอด Project! ซานต้าตู่แจกตังค์ บะละฮึ่ม 2 หมื่นล้าน


กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ "ดอกเบี้ยธุรกิจ" รายสัปดาห์ และนิตยสาร "ดอกเบี้ย" รายเดือนประกาศให้โครงการแจกตังค์ผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 30,000-100,000 บาท/ปีได้หัวละ 3,000 และ 1,500 บาทของรัฐบาลคสช./นายกฯตู่..พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นสุดยอดโปรเจ็กต์แห่งปี 2559 Project of the year 2016 เติมเงินในกระเป๋าคนจนภาคการเกษตรกับคนเมืองผู้ลงทะเบียนกว่า 8 ล้านคน ใช้เงิน 19,290 ล้านบาท ถือได้ว่าเป็นความแยบยลในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย แถมสร้างความนิยมชมชอบได้คะแนนตรึมแบบกินยาววว

โครงการเมกะโปรเจ็กต์แห่งปี 2559 แจกตังค์ร่วมสองหมื่นล้านบาทดังกล่าวมีชื่อว่า มาตรการเพิ่มรายได้คนจนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มจากวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวให้กระทรวงการคลังมีรัฐมนตรีคลัง อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทยระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559 สำหรับผู้มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท ปรากฏว่ามีผู้มาลงทะเบียน 8.3 ล้านราย เป็นเกษตรกร 2.9 ล้านรายและไม่ใช่เกษตรกร 5.4 ล้านราย

ต่อมาวันที่ 27 กันยายน 2559 ครม.ได้ไฟเขียวงบกลาง 6,540 ล้านบาท จัดสรรให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปีคนละ 3,000 บาท มีจำนวน 1.51 ล้านราย ใช้เงิน 2,010 ล้านบาท เกษตรกรมีรายได้เกิน 30,00 บาท/ปีแต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปีมีจำนวน 1.34 ล้านราย ได้เงินช่วยเหลือคนละ 1,500 บาท ใช้เงิน 4,530 ล้านบาท ประเดิมโครงการมาตรการเพิ่มรายได้คนจนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล คสช./นายกฯตู่ ด้วยงบกลางในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นกลุ่มแรกสุด

ตามด้วยวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ครม.ไฟเขียวช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรหรือคนจนในเมือง 12,750 ล้านบาท จำนวน 5.4 ล้านราย 3,000 บาท/คน สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี และ 1,500 บาท สำหรับผู้มีรายได้ 30,000-100,000 บาท/ปี โดยเงินจำนวนนี้ให้ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยเป็นผู้โอนให้ไปก่อนแล้วให้กระทรวงการคลังจัดทำงบประมาณรายจ่ายชำระคืนแก่ธนาคารทั้งสามในภายหลัง

0 views