ธอส.ขานรับนโยบายรัฐ..สนองความมั่นคงให้สูงวัย


ธอส. เข้าร่วมเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติให้ ธอส. สาขาทั่วประเทศเป็นช่องทางรับสมัครและส่งเงินสะสมของสมาชิก กอช.เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการให้บริการของ กอช. อย่างต่อเนื่อง คือ การเพิ่มจุดให้บริการรับสมัคร และรับเงินออมสะสมเข้ากองทุนของสมาชิก ซึ่งที่ผ่านมามีธนาคารของรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านนี้ ปัจจุบัน กอช. มีสมาชิกรวมจำนวนกว่า 520,000 ราย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่กระจายทุกภูมิภาค

ขณะที่แรงงานนอกระบบที่มีสิทธิ์เป็นสมาชิก กอช. มีจำนวนกว่า 25 ล้านคนทั่วประเทศ ดังนั้น กอช. จึงพิจารณาที่จะเพิ่มจำนวนจุดรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิก โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีเครือข่ายการให้บริการลูกค้าประชาชนครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ สำหรับระยะนี้ยังคงพิจารณาความร่วมมือเฉพาะกับสถาบันการเงินก่อน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ล่าสุดได้เข้าร่วมกับ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการเป็นจุดให้บริการสมาชิกและประชาชนที่ต้องการออมเพื่อสร้างหลักประกันพื้นฐานยามชราให้ตนเอง ช่วงที่ผ่านมาทางทีมงาน ธอส. และ กอช. ได้เตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้ทางธนาคารมีความพร้อมมากที่สุด ปัจจุบัน กอช. มีจำนวนสาขาธนาคารที่ให้บริการงาน กอช. รวมทั้งสิ้น 3,489 สาขาของทั้ง 4 ธนาคารทั่วประเทศ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุน โดยให้สาขาทั่วประเทศของ ธอส. เป็นช่องทางการรับสมัครและส่งเงินสะสมให้กับ กอช. ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายธนาคารที่มุ่งเน้นเสริมสร้างวินัยการออมภาคประชาชน และส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระให้มีการออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อมีเงินไว้ใช้ในช่วงหลังอายุ 60 ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ ธอส.พร้อมอำนวยความสะดวกในการเป็นช่องทางให้บริการผ่านหน้าเคาน์เตอร์สาขาของ ธอส.ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 200 สาขา สมาชิก กอช.สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

42 views