1657524024341.jpg

MFC เปิดกองใหม่


เอ็มเอฟซี เปิดกองทุนใหม่ เอ็มเอฟซีสมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 3 ลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการร้อยละ 5 ภายใน 5 เดือน

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 3 หรือ กองทุนเปิด M-PROPS3 ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5% ภายใน 5 เดือน และมีนโยบายลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียวโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซี มองปัจจัยสนับสนุนโอกาสการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ได้แก่ ปัจจุบันในตลาดมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 51 กองทุน และ REITs 10 กองทุน มูลค่าตลาดรวม 417,853 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.8% ของ SET Index โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนยังคงมีความน่าสนใจเนื่องจากสภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำ ด้านตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการลงทุนทั้งสภาพคล่องและการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นในด้านประเภทสินทรัพย์ แหล่งที่มาของรายได้ และสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ โดยแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะช่วยให้กองทุนและทรัสต์ดังกล่าวมีความสามารถในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ามีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึง Urbanization ช่วยให้กลุ่มค้าปลีกมีแนวโน้มน่าสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดตามแนวชายแดนและหัวเมืองหลักในทุกภาคของไทย อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของตลาดอาคารสำนักงานยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะพื้นที่สำนักงานปัจจุบันมีไม่มาก และพื้นที่ที่กำหนดแล้วเสร็จในปี 2559-60 ก็ไม่มากเช่นกัน แต่ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยในระดับร้อยละ 10 ต่อปี ในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่งผลดีต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม สนามบิน และระบบขนส่งมวลชน และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster ของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ จะส่งผลดีต่อความต้องการโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าช่วงนี้ กองทุนเปิด M-PROPS3 ลงทุนแบบเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุน และความผันผวนของราคาตราสารที่ถืออยู่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด และความเสี่ยงจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ไปลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง

สำหรับกองทุนเปิด M-PROPS3 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV ไม่ต่ำกว่าหน่วยลงทุนละ 10.50 บาทภายใน 5 วันทำการ หากภายใน 5 เดือน มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.65 บาทเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และบริษัทจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้หากภายใน 5 เดือนไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กองทุนเปิด M-PROPS3 จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้

กองทุนเปิด M-PROPS3 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อใช้ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง

0 views