1657524024341.jpg

ธ.ก.ส.จัด 7.76 หมื่นล้าน..ช่วยชาวนาชะลอขายข้าว


ธ.ก.ส.เตรียมสินเชื่อกว่า 3.65 หมื่นล้านปล่อยให้ชาวนาชะลอขายข้าวเปลือก บวกอีกกว่า 4.1 หมื่นล้าน ช่วยค่าเก็บเกี่ยว เผยช่วยชาวนาช่วงราคาข้าวตกต่ำได้ 4 ล้านครัวเรือน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ทยอยจ่ายสินเชื่อให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง โดยถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีชาวนาเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกแล้วจำนวน 30 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 118.88 ตัน วงเงิน 1.12 ล้านบาท และได้โอนเงินเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวไปแล้ว 87,029 ราย วงเงินรวม 1,044 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำให้แก่ชาวนาทั่วประเทศประมาณ 4 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส.ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อในโครงการจำนวน 36,509.70 ล้านบาท และวงเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวจำนวน 41,090.36 ล้านบาท รวมเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งสิ้น 77,600.06 ล้านบาท

"สินเชื่อชะลอการขายข้าวเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเหลือชาวนาในกรณีที่ชาวนายังไม่พอใจราคาตลาดในปัจจุบัน อีกทั้งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ไม่ต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. แต่อย่างใดภายในระยะ 5 เดือนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการชะลอขายข้าว ขอให้พี่น้องชาวนาติดตามข่าวสารเรื่องราคาข้าวเปลือกในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจขายข้าวเปลือกของตนเอง สำหรับชาวนาที่ตัดสินใจขายข้าวเอง โดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ยังคงได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยว/ปรับปรุงคุณภาพข้าว 2,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกัน" นายอภิรมย์กล่าว

0 views