เพื่อผู้สูงวัย


ธนาคารไทยพาณิชย์บริจาคสมทบทุนแก่สภากาชาดไทย ในโครงการ “กองทุนส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเงิน 10 ล้านบาท ต่อเนื่อง 3 ปี รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านผู้สูงวัยที่ทันสมัยครบวงจร เป็นแหล่งการวิจัย พัฒนาต้นแบบและศูนย์การดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการ โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบให้แก่ ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ณ สภากาชาดไทย

12 views0 comments