1657524024341.jpg

สร้างวินัยการออม


กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) ออกบูธประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการออม ในพิธีมอบเกียรติบัตรทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก สอ.กฟผ. ประจำปี 2559 เมื่อเร็วๆ นี้

0 views