33100(1).jpg

แอสเซท พลัส เคลียร์ "ซื้อตั๋วแลกเงิน NMG" ช่วยลดผลกระทบถึงผู้ลงทุน


บลจ.แอสเซท พลัส ยื่นมือเคลียร์พอร์ต จ่าย100 ล้านซื้อตั๋วแลกเงิน NMG ยืนยันกองทุน ASP และ ASP-AIF1 ไม่ได้รับผลกระทบ การันตี NMG สถานะการเงินยังแข็งแกร่ง สามารถชำระหนี้ได้หลังพ้นภาวะสุญญากาศ

นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส (บลจ. แอสเซท พลัส) กล่าวชี้แจงว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้คณะกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป หรือ NMG ทั้ง 8 คนขาดคุณสมบัติ และเป็นผลให้การทำนิติกรรมและธุรกรรมทางการเงินของ NMG ทั้งหมดหยุดชะงัก รวมถึงขาดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คสำหรับชำระ ตั๋วแลกเงินของ NMG ที่ครบอายุ ซึ่งกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1) มีการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าว ทาง บลจ. แอสเซท พลัส จึงได้ดำเนินการนำเงินลงทุนของบริษัทมูลค่า 100 ล้านบาทเข้าซื้อตั๋วแลกเงินของ NMG ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้วันที่ 12 ตุลาคม 2559 จากกองทุน ASP และกองทุน ASP-AIF1 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการลดผลกระทบและรักษาประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ลงทุน

“เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ลงทุนในช่วงที่ NMG ยังอยู่ในภาวะสุญญากาศที่ขาดคณะกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม บลจ.แอสเซท พลัส จึงได้นำเงินของบริษัทเข้าซื้อตั๋วแลกเงิน NMG ที่ครบอายุในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 จากกองทุน ASP เป็นเงิน 50 ล้านบาท และกองทุน ASP-AIF1 เป็นเงิน 50 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 กองทุนไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวอีก ผู้ลงทุนจึงสามารถคลายความกังวลต่อปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของ NMG ลงได้” นายรัชต์กล่าว

สำหรับกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 2 (ASP_AIF2) ซึ่งมีการลงทุนในตราสารหนี้ของ NMG และจะครบกำหนดชำระในวันที่ 8 มีนาคม 2560 นั้น บลจ. แอสเซท พลัส เชื่อว่า NMG จะสามารถเร่งจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้แล้วเสร็จได้ก่อนที่จะถึงกำหนดการชำระหนี้

นอกจากนี้ยัง มองว่าสถานะทางการเงินของบริษัทดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ดีมีความสามารถที่จะชำระหนี้คืนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนดังกล่าวอาจมี NAV ปรับตัวลงในระยะหนึ่งซึ่งเป็นไปตามหลักการเฝ้าระวังของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อกรณีตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระ โดยกองทุนรวมทุกกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องบันทึกราคาตลาดเป็นศูนย์ไว้ก่อน

“กรณีของ NMG นี้ทาง บลจ. แอสเซท พลัส มองว่า เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถชำระคืนเป็นเพียงผลกระทบจากการขาดอำนาจอนุมัติเท่านั้น เนื่องจากสถานะทางการเงินของ NMG ยังแข็งแกร่งและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ทั้งนี้ ในแง่การลงทุน บลจ. แอสเซท พลัส ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ดี รวมทั้งมีกระบวนการการติดตามและตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารทุกรายที่กองทุนรวมของบริษัทลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้แก่ของลูกค้า แม้จะมีเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลกระทบต่อตราสารที่กองทุนลงทุน บริษัทก็ได้กำหนดมาตรการเพื่อรองรับในกรณีดังกล่าวไว้แล้วอย่างรัดกุม และมีความพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบแก่ผู้ลงทุนจากเหตุสุดวิสัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนได้”

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เป็น “D” พร้อมทั้งยกเลิก “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” เนื่องจากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้หรือต่ออายุตั๋วแลกเงิน (B/E) มูลค่า 100 ล้านบาทที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้

ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งจะประเมินอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอีกครั้งเมื่อบริษัทสามารถจ่ายคืนหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระอยู่ได้ครบเต็มจำนวนตามเงื่อนไขของข้อผูกพันทางการเงิน หรือเมื่อบริษัทบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ซึ่งทำให้เกิดข้อผูกพันทางการเงินใหม่และมีผลบังคับทางกฎหมาย

2 views