1657524024341.jpg

"สมคิด" จี้ ธอส. เน้น 5 กลุ่มผู้สูงอายุ.."ฉัตรชัย" เตรียม 6 หมื่นล้านสนองรัฐ


"สมคิด” สั่ง ธอส.จัดให้คนไทยมีบ้าน เน้น 5 กลุ่มบ้านผู้สูงอายุ บ้านราชการ บ้านลูกกตัญญู "ฉัตรชัย" เตรียมเงิน 60,000 ล้านบาทเพื่อสนองนโยบายรัฐ นอกจากนี้จะประสาน รฟท. การเคหะ ธนารักษ์ เร่งหาที่ดิน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้หาแนวทางเพื่อทำให้คนไทยทุกคนมีบ้าน พันธกิจของ ธอส.จึงไม่เพียงแค่ปล่อยสินเชื่อเพื่อสร้างบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำให้คนไทยทุกระดับชั้นมีที่พักอาศัย ซึ่ง ธอส.มีหน้าที่ช่วยคิดวิธีการให้คนไทยสามารถเป็นเจ้าของที่พักอาศัยให้ได้ ส่วนแนวทางการดำเนินงานที่ต้องการให้ ธอส.ดำเนินการ คือ เป็นผู้นำในการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีโครงการสร้างสังคมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุตามกลไกประชารัฐ โดยทำงานเชื่อมโยงกับภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เพื่อผลักดันให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งพันธมิตรของ ธอส. คือ กรมธนารักษ์ การเคหะแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนที่สนใจ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะออกมาภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากนี้

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ ธอส.ไปดำเนินการวางแนวทางการพัฒนาโครงการสังคมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุ โดยให้ไปจัดหาที่ดิน ซึ่งอาจจะเป็นของภาครัฐหรือหากมีภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมก็สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ธอส.จะต้องเป็นผู้กำหนดแนวทางและควบคุมทั้งหมด ซึ่ง ธอส.อาจเข้าไปพัฒนาโครงการเองได้ นายกรัฐมนตรีต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะบริเวณริมคลองและข้างทางรางรถไฟ จึงสั่งการให้ ธอส.ไปร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อหาพื้นที่อันเหมาะสมสำหรับสร้างที่พักอาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยให้มีความสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ สำหรับการสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการที่ ธอส.ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน ได้สั่งการให้มีการขยายโครงการอย่างรวดเร็ว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารได้เตรียมวงเงินสำหรับดำเนินการในโครงการต่างๆ ตามนโยบายที่นายสมคิดให้ไว้ ประมาณ 50,000-60,000 ล้านบาท ระหว่างนี้จะเร่งเข้าไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการต่างๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ และการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ได้ข้อสรุปสำหรับเดินหน้าโครงการแต่ละส่วนโดยเร็วที่สุด คาดว่าภายใน 2 เดือนนี้จะสามารถเปิดตัวโครงการสินเชื่อบ้านกตัญญูได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่ได้ไปศึกษามาจากประเทศสิงคโปร์ โดยสิทธิประโยชน์เบื้องต้น เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษี อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับต่ำกว่าอัตราปกติ หรือได้รับสิทธิประโยชน์ในการตัดต้นเงินกู้เมื่อครบระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระดับที่กำหนด เพื่อเป็นการลดภาระให้กับผู้กู้

ทั้งนี้ ธอส.ได้เสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุแล้ว หลังจากที่ได้หารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งเห็นด้วยในหลักการที่ให้มีการแก้ไขกฎหมายของธนาคารเพื่อรองรับการดำเนินการเรื่องนี้

0 views