Search

รัฐวิสาหกิจดีเด่น


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้


For advertising please call: 02-2534691