33100(1).jpg

14 บจ. เข้า DJSI..สูงสุดใน ASEAN - TOP คะแนนสูงสุดในโลก


หุ้นไทย 14 ตัว ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มคำนวณ ดัชนีแห่งความยั่งยืน DJSI ประจำปี 2559 โดยเริ่มมีผลต่อการคำนวณค่าดัชนีตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่มีหุ้นได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI สูงสุดใน ASEAN โดย TOP ได้เข้าคำนวณ DJSI ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน โดยเป็นบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของโลกอีกด้วย ขณะที่ KBANK เป็นแบงก์พาณิชย์แห่งแรกของอาเซียนที่ได้เข้า DJSI

ข่าวดีที่นำความภูมิใจมาให้กับวงการตลาดทุนไทย คือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ดัชนีแห่งความยั่งยืน ประจำปี 2559 ได้ประกาศรายชื่อ 14 บริษัทจดทะเบียนไทย ให้เข้าสู่กลุ่มดัชนี DJSI ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดีมีคุณภาพระดับสากล เพราะบริษัทที่จะเข้ารับการประเมินได้จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน และมี Free Float Market Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market Index สูงสุด 2500 บริษัทแรก และกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มEmerging Markets สูงสุด 800 บริษัทแรก ตลอดจนกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 3,450 บริษัททั่วโลก ต้องตอบคำถามในแบบสอบถามเชิงลึก พร้อมจัดส่งหลักฐานอ้างอิงและช่องทางการเปิดเผยสู่สาธารณะ เกี่ยวกับแผนงานและกลยุทธ์ วิธีการบริหารจัดการ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โย 14 บริษัทจดทะเบียนของไทยที่ได้รับเลือกเข้ากลุ่ม ได้แก่ ADVANC AOT BANPU CPF CPN IRPC KBANK MINT PTT PTTEP PTTGC SCC TOP TU

ที่น่ายินดียิ่งขึ้นคือ แบงก์กสิกรไทย (KBANK) ที่ได้รับคัดเลือกเพิ่มเข้ามาในปีนี้ จัดเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี DJSI ขณะที่บริษัทไทยออยล์ (TOP) ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของโลก จากจำนวน 159 บริษัทในกลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาม และได้เข้ากลุ่ม DJSI มาต่อเนื่อง 4 ปีซ้อนด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี บริษัทจดทะเบียน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI สูงสุดใน ASEAN ทั้งในกลุ่มดัชนี DJSI World และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets

ซึ่งนับเป็นข่าวดี เนื่องจาก กลุ่มดัชนี DJSI เป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 24 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วย 60 อุตสาหกรรมย่อย ที่มีผู้ลงทุนสถาบันและกองทุนต่างๆ ทั่วโลกให้ความสนใจลงทุนคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 5 พันล้านดอลลาร์

การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ครั้งนี้มีผลต่อการคำนวณค่าดัชนีตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

ด้าน นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ กล่าวว่า บริษัทกำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกำหนดดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นความสมดุลทั้ง 3 ด้านคือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมมาโดยตลอด ทำให้บริษัทได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกของ DJSI ในปีนี้ ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่สามอีกด้วย

“ความสำเร็จด้านเศรษฐกิจของไทยออยล์ มาจากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการการกำกับกิจการองค์กรอย่างเป็นธรรม มีระบบ โปร่งใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2558 นี้ไทยออยล์ได้ขยายการกำกับดูแลกิจการตลอดสายโซ่อุปทานโดยส่งมอบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติผ่านคู่มือกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แก่บริษัทในเครือ และสื่อสารแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ อาทิ คู่ค้า ลูกค้า ผู้ร่วมลงทุน ให้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของไทยออยล์”

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังประสบความสำเร็จในการประเมินในมิติของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยสามารถบริหารจัดการไม่ให้มีการหกรั่วไหลของน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญได้หลายปีติดต่อกัน สามารถบริหารจัดการด้านการควบคุมคุณภาพอากาศและน้ำที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ได้ดีกว่ามาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ ทั้งนี้ยังรวมถึงการลงทุนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 สามารถลดการใช้พลังงานกว่า 4 แสนกิกะจูลคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 150 ล้านบาท และเป็นผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 26,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ไทยออยล์ยังใส่ใจในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกฝังแนวคิดความปลอดภัยในการทำงานที่ปลอดยาเสพติด และคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมร่วมกับพนักงานและผู้รับเหมา

2 views