stripad tsmbkk 14.75x2.5in .png

ผสานความร่วมมือ


ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยนายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ลงนามร่วมกับสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน จัดโครงการวิถีการออมอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการออมกับ กอช. ให้แก่ชุมชน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ

0 views0 comments