stripad tsmbkk 14.75x2.5in .png

ปล่อยกู้ทำงาน ต่างประเทศดอกเบี้ย 7%


ธ.ก.ส. อำนวยสินเชื่อให้แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศที่จัดส่งโดยกรมการจัดหางานและบริษัทจัดหางาน วงเงินกู้ไม่เกิน 250,000 บาทต่อราย คิดดอกเบี้ยในอัตราลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปัจจุบันอยู่ที่ 7% ต่อปี ผู้กู้สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันหนี้เงินกู้จำนวน 2 คน หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันร่วมกลุ่ม 5 คน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้แล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน และไม่เกินสัญญาจ้างงาน โดยชำระคืนเท่ากันทุกงวด และในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธ.ก.ส. ธนาคารจัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับบ้านให้แก่แรงงานไทย 50%

ส่วนแรงงานไทยที่สิ้นสุดสัญญาจ้างงานแล้ว เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย และนำเอาองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์และความชำนาญที่ได้รับขณะปฏิบัติงานในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในประเทศไทย ธ.ก.ส.จะอำนวยสินเชื่อให้ตามโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 0-2555-0555 และเว็บไซต์ www.baac.or.th

4 views0 comments