กนกนาคราช


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัล “กนกนาคราช” ในฐานะ “องค์กรศรีแผ่นดินด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” จาก พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “เพชรกนก” และ “กนกนาคราช” ประจำปี 2559 โดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง และ 9 องค์กรเครือข่ายได้จัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ แก่คนดีศรีแผ่นดิน ทั้งประเภทบุคคล รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สร้างคุณงามความดี เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ

0 views0 comments

Recent Posts

See All

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2564

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 2/2