ไทยเบฟฯ ปรับโครงสร้างองค์กร และฝ่ายจัดการใหม่ครั้งใหญ่..รุกเป้าหมาย ผงาดขึ้นเป็น 1 ในอาเซียน ตามวิสั


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร และฝ่ายจัดการใหม่ครั้งใหญ่กลางปี 2016 โดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “โครงสร้างใหม่นี้จะสนับสนุนเสาหลักทางกลยุทธ์ทั้ง 5 ประการตามวิสัยทัศน์ 2020 อันได้แก่ การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Diversity) ตราสินค้าที่โดนใจ (Brands) การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง (Reach) และความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เราจะขับเคลื่อนเสาหลักทั้ง 5 เพื่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์หลักทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสุราเบียร์ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตราสินค้าซึ่งให้ความแข็งแกร่งกับบริษัทอยู่แล้วจะได้รับการสนับสนุนผ่านกลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้าเพื่อความสำเร็จระยะยาวในการพัฒนาพอร์ตสินค้า กลุ่มบริหารช่องทางการจำหน่าย (Route-to-Market Group) จะมุ่งที่การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง โดยดูแลเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคุลมทั่วประเทศ ด้านความเป็นมืออาชีพจะได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานในกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มการเงินและบัญชี กลุ่มเทคโนโลยี และวิศวกรรม กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง(และสารสนเทศ) และกลุ่มทรัพยากรบุคคล”

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับเลื่อนตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมบุกธุรกิจเพื่อเป็นที่หนึ่งในอาเซียน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้ นายอวยชัย ตันทโอภาส จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส โดยจะควบคุมดูแลช่องทางการจำหน่ายสินค้าในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย (Chief Route-to-Market)

แต่งตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ผู้ได้รับการโหวตให้เป็น ซีเอฟโอ ที่ดีที่สุดของประเทศไทย (Thailand’ best CFO) สามปีซ้อน (ปี 2557-2559) และได้รับการโหวตให้เป็น ซีเอฟโอที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia’s best CFO) ในปี 2558 จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และจะยังคงควบคุมดูแลเรื่องการเงินและสนับสนุนการเติบโตของไทยเบฟและการเติบโตของกลุ่มในฐานะซีเอฟโอ (CFO)

แต่งตั้ง ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ ผู้บุกเบิกธุรกิจเบียร์ของไทยเบฟ จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส โดยยังคงควบคุมดูแลเทคโนโลยีและวิศวกรรมของกลุ่มในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม (Chief Technology and Engineering)

แต่งตั้ง กรรมการผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจสุราคนใหม่ (Spirit Product Group CEO) นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็น ซีอีโอ กลุ่มธุรกิจสุรา ซึ่ง นายประภากร เป็นผู้นำในการออกเบียร์ช้างโฉมใหม่ในปี 2558 ซึ่งความสำเร็จยังคงเป็นที่ประจักษ์จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ นายประภากร จะสืบทอดตำแหน่งต่อจาก นายอวยชัย ตันทโอภาส ผู้ซึ่งวางรากฐานอันแข็งแกร่งให้ธุรกิจสุราของไทยเบฟในประเทศไทยและเป็นผู้นำในตลาดสุราในประเทศมากว่าสามทศวรรษ

แต่งตั้ง กรรมการผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเบียร์คนใหม่ (Beer Product Group CEO) นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็น ซีอีโอ กลุ่มธุรกิจเบียร์ ซึ่ง นายเอ็ดมอนด์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการออกเบียร์ช้างโฉมใหม่ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเบียร์ในประเทศไทย

แต่งตั้ง นายโฆษิต สุขสิงห์ จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง (Chief Supply Chain Management) รวมทั้งควบคุมการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แต่งตั้ง ดร.เอกพล ณ สงขลา จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Chief People Officer) โดยควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิสัยทัศน์

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้ง นายบรรจง ชินธนะศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบัญชี และงบประมาณ ได้รับแต่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบัญชี โดยปัจจุบันมีนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ควบคุมดูแลสายการเงิน และแต่งตั้ง นายปราโมทย์ หรรษมนตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักการผลิตสุรา

ทางด้าน นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวว่า “การปรับโครงสร้างครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับพันธสัญญาขึ้นไปอีกขั้นเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีความยังยืนโดย ผู้บริหารจากโครงสร้างใหม่นี้จะรายงานตรงต่อนายฐาปน สิริวัฒนภักดี โดยที่คณะกรรมการทั้งหมดได้ให้การสนับสนุนวิสัยทัศน์ 2020 อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ไทยเบฟเป็นผู้นำเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนในอาเซียน การเลื่อนตำแหน่งและการสืบทอดตำแหน่งที่ประกาศในวันนี้มีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของเรา รวมถึงเป็นการวางรากฐานสำคัญต่อไปในอนาคต “

0 views

Recent Posts

See All

OTO ปิดดีลเข้าลงทุน “บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” สัดส่วน 20% มูลค่า 20 ลบ. ลุยโปรเจค Social Bureau แพลตฟอร์มตรวจสอบอาชญากรรมบนบล็อกเชนแห่งแรกของโลก เข้าสู่ Tech Company เต็มรูปแบบ! แย้มภายในปีนี้เตรียมแจ้

"แมกซ์ เวนเจอร์ส" บริษัทลูก PTG เข้าถือหุ้น "ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน" 20% เดินหน้าธุรกิจเป็นตัวกลางด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มกำลัง นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บ