1657524024341.jpg

มอบวุฒิบัตร


นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า KTB-MMS รุ่นที่ 13 ซึ่งธนาคารร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเสริมความรู้ การบริหารธุรกิจยุคใหม่และเพิ่มเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับลูกค้า SME ที่โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต

0 views