top of page
327304.jpg

ออมสิน ออกมาตรการช่วยบรรเทาภัยน้ำท่วม พักชำระเงินต้นสูงสุด 3 ปี


ธนาคารออมสิน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบน้ำท่วมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ 3 ทางเลือก อาทิ พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปี พร้อมให้กู้บรรเทาความเดือดร้อน รายละไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี ปลอดการชำระ 3 เดือน ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย สินชื่อ SMEs ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นปีแรก และ ลูกค้าสินเชื่อเคหะ และประชาชนทั่วไป กู้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ผ่อนชำระ 30 ปี ดอกเบี้ยปีแรก 0%

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เหตุอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายของลูกค้า ด้วยการออกเยี่ยมเยียนประชาชนและลูกค้าในพื้นที่ พร้อมทั้งนำถุงยังชีพออกแจกจ่าย ขณะเดียวกันธนาคารฯ ได้ออกมาตรการบรรเทาภาระลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินเป็นกรณีเร่งด่วน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท โดยสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ลูกค้ามีบัญชีเงินกู้หรือสาขาในพื้นประสบภัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560

“มาตรการนี้มีกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ประชาชนรายย่อย จนถึงผู้ประกอบการ SMEs ทั้งกรณีลูกหนี้เดิมของธนาคาร และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว” นายชาติชาย กล่าว

ทั้งนี้ มาตรการประกอบด้วย มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยธนาคารพิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ 3 ทางเลือก ได้แก่ 1.พักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี หรือ 2.พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยอีก 50% ไม่เกิน 3 ปี หรือ 3.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (สำหรับผู้ไม่มีรายได้ประจำเป็นเงินเดือน) โดยหลังครบกำหนดแล้วยังไม่สามารถชำระหนี้ตามปกติได้ สามารถใช้ทางเลือกตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 เพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนและความเสียหายที่ได้รับแล้วแต่กรณี

สำหรับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ธนาคารฯ ให้สินเชื่อเพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นวงเงินเพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร ผ่อนชำระภายในเวลา 30 ปี โดย ธนาคารฯ ไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรก หรือ 0% ต่อปี หลังจากนั้น ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป ร้อยละ MRR-0.75 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน = 7.00%) ในส่วนของลูกค้าที่ประกันความเสียหายของหลักประกัน ธนาคารออมสินร่วมกับบริษัททิพยประกันภัยจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินสินไหมให้ทันทีตามเกณฑ์ผ่อนผันสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ

ในด้านของมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ธนาคารให้สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติกับลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมของธนาคาร ในวงเงินกู้สูงสุด ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภท สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ผ่อนผันให้ปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 1 ปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1 ร้อยละ 3.50 ต่อปี ในปีต่อไปคิดอัตรา MLR ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MLR ปัจจุบัน = 6.50%) โดยใช้หลักประกันเดิมตามสัญญากู้เงิน และสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติมได้

สำหรับมาตรการสุดท้าย บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนรายย่อย โดยให้กู้ตามความจำเป็น รายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี ปลอดการชำระคืนเป็นเวลา 3 เดือน โดยปีที่ 1 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อเดือน ปีที่ 2-5 ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 หรือสามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน

3 views

Comments


bottom of page