Search

ธอส.ชวนเปิดบัญชีเงินฝากประจำกงสี รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัว “เงินฝากประจำกงสี” เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ รายการละ 10,000 บาท ระยะเวลาฝาก 18 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี ทุกบัญชีในกงสีเดียวกัน สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำกงสี หรือ นำบัญชี เงินฝากประจำกงสีที่เปิดโดยบรรดาญาติสนิทมิตรสหายมารวมเป็นกงสี เดียวกัน พร้อมมีวงเงินฝากรวมตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท กรณีวงเงินฝากรวมในกงสีเดียวกัน น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือมากกว่า 200 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ทุกบัญชีในกงสีเดียวกัน

กำหนดรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 24 สิงหาคม 2561

พิเศษ!! สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รับทันทีตุ๊กตาหมีเฮงเฮง ขนาด 8.5 นิ้ว 1 ตัว ต่อ 1 ราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์


For advertising please call: 02-2534691